Nguyễn Sơn Bakery - Coffee
Coffee
Moka cake (NS 03)
Đơn giá: 230.000đ: KT = 20 cm
Đơn giá: 450.000đ: KT = 28 cm
Praline & chocolate cake (NS 02)
Đơn giá: 220.000 đ: KT = 20 cm
Đơn giá: 440.000đ: KT = 28 cm
Coffee & vanilla cake (NS 01)
Đơn giá: 220.000đ: KT = 20 cm
Đơn giá: 440.000đ: KT = 28 cm


open