Nguyễn Sơn Bakery - Cheese
Cheese
Cheese cake chocolate (CHE09)
Đơn giá: 250.000đ KT = 20 cm
Đơn giá: 500.000đ KT = 28cm
Tiramissu cake (CHE07)
Đơn giá: 240.000đ: KT = 15x23 cm
Đơn giá: 480.000đ: KT = 23x31 cm
Raspberry cheese cake (CHE08)
Đơn giá: 340.000đ: KT = 20 cm
Đơn giá: 680.000đ: KT = 28 cm
Green tea cheese cake (CHE05)
Đơn giá: 250.000đ: KT = 9x23 cm
Caramel cheese cake (CHE04)
Đơn giá: 230.000đ: KT = 20 cm
Đơn giá: 450.000đ: KT = 28 cm
Cold cheese cake (CHE03)
Đơn giá: 275.000đ: KT = 20 cm
Đơn giá: 540.000đ: KT = 28 cm
American cheese cake (CHE02)
Đơn giá: 290.000đ: KT = 20 cm
Đơn giá: 580.000đ: KT = 28 cm


open