Nguyễn Sơn Bakery - Bánh sinh nhật
Bánh sinh nhật
Moka cake (NS 03)
Đơn giá: 230.000đ: KT = 20 cm
Đơn giá: 450.000đ: KT = 28 cm
Praline & chocolate cake (NS 02)
Đơn giá: 220.000 đ: KT = 20 cm
Đơn giá: 440.000đ: KT = 28 cm
Coffee & vanilla cake (NS 01)
Đơn giá: 220.000đ: KT = 20 cm
Đơn giá: 440.000đ: KT = 28 cm
Mango cheese cake
Đơn giá: 280.000đ: KT = 20 cm
Red velvet mousse (FRU25)
Đơn giá: 275.000đ: KT = 20 cm
Opera matcha cake (FRU24)
 Đơn giá: 300.000 đ: KT = 15x23 cm
Mango matcha cake (FRU23)
Đơn giá: 300.000 đ: KT = 18 cm
Vanilla Saint - Honoré (FRU22)
Đơn giá: 275.000 đ: KT = 20 cm
Đơn giá: 550.000đ: KT = 28 cm
Rose love cake (FRU21)
Đơn giá: 220.000đ KT = 20 cm
Đơn giá: 440.000đ KT = 28cm
Banana charlotte (FRU20)
 Đơn giá: 200.000đ KT = 20 cm
Strawberry And Vanilla Mousse (FRU17)
Đơn giá: 240.000đ KT = 20 cm
Đơn giá: 470.000đ KT = 28cm
Mousse Strawberry (FRU 16)
Đơn giá: 265.000đ: KT = 20 cm
                 530.000đ: KT = 28cm

Royaltine Yogurt green lemon charlotte (FRU15)
Đơn giá: 220.000đ: KT = 20 cm
Đơn giá: 430.000đ: KT = 28 cm
Matcha Charlotte (FRU14)
Đơn giá: 220.000đ: KT = 20 cm
Đơn giá: 430.000đ: KT = 28 cm
Coco Love Cake (FRU13)
Đơn giá: 250.000đ: KT = 20 cm
Đơn giá: 480.000đ: KT = 28 cm
Green tea cake (FRU12)
Đơn giá: 215.000đ: KT = 20 cm
Đơn giá: 420.000đ: KT = 28 cm
Madagasca vanilla mousse (FRU11)
Đơn giá: 225.000 đ: KT = 20 cm
Đơn giá: 430.000đ: KT = 28 cm
Seasonal Fruit cake (FRU10)
Đơn giá: 220.000đ: KT = 20 cm
Đơn giá: 430.000đ: KT = 28 cm
Japanesse lemon mousse (FRU09)
Đơn giá: 230.000đ: KT = 15x23 cm
Đơn giá: 460.000đ: KT = 23x31 cm
Happy Angel cake (FRU08)
Đơn giá: 300.000đ: KT = 20 cm
Đơn giá: 590.000đ: KT = 28 cm
Coconut & Strawberry charlotte (FRU07 )
Đơn giá: 230.000đ: KT = 20 cm
Đơn giá: 460.000đ: KT = 28 cm
Hawaii mousse (FRU06)
Đơn giá: 230.000đ: KT = 20 cm
Đơn giá: 450.000đ: KT = 28 cm
Passion fruit & chocolate cake (FRU05)
Đơn giá: 230.000đ: KT = 20 cm
Đơn giá: 450.000đ: KT = 28 cm
Fruit delicacy cake (FRU04)
Đơn giá: 235.000đ: KT = 20 cm
Đơn giá: 460.000đ : KT = 28 cm
Hoa quả trang trí theo mùa
Mango mousse (FRU02)
Đơn giá: 260.000đ: KT = 20 cm
Đơn giá: 510.000đ: KT = 28 cm
Passion fruit mousse (FRU01)
Đơn giá: 210.000đ: KT = 18 cm
Đơn giá: 410.000đ: KT = 28 cm
Xmas chocolate (CH16)
 Đơn giá: 295.000đ: KT = 20 cm
Vanilla - coffee - white chocolate mouse (CH15)
 Đơn giá: 350.000đ: KT = 20 cm
Hazenut chocolate cake (CH14)
 Đơn giá: 400.000đ: KT = 18 cm
Fancy nuts chocolate cake (CH12)
Đơn giá: 340.000 đ: KT = 20 cm
Đơn giá: 680.000đ: KT = 28 cm
Chocolate & Strawberry charlotte (CH11)

Dark chocolate cake (CH10)
Đơn giá: 250.000đ: KT = 20 cm
Đơn giá: 500.000đ: KT = 28 cm
Tropical forest cake (CH09)
Đơn giá: 225.000đ: KT = 20 cm
Đơn giá: 440.000đ: KT = 28 cm
Black Forest cake (CH08)
Đơn giá: 230.000đ: KT = 20 cm
Đơn giá: 450.000đ: KT = 28 cm
White chocolate cake (CH07)
Đơn giá: 220.000đ: KT = 20 cm
Đơn giá: 430.000đ: KT = 28 cm
Drynut chocolate cake (CH06)
Đơn giá: 295.000 đ: KT = 20 cm
Đơn giá: 595.000đ: KT = 28 cm
Saver chocolate cake (CH05)
Đơn giá: 230.000đ: KT = 20 cm
Đơn giá: 450.000đ: KT = 28 cm
Royal chocolate cake (CH04)
Đơn giá: 300.000đ: KT = 15x23 cm
Đơn giá: 600.000đ: KT = 23x31 cm
Kaolé cake (CH03)
Đơn giá: 220.000đ: KT = 20 cm
Đơn giá: 420.000đ: KT = 28 cm
Bitter chocolate amer (CH02)
Đơn giá: 225.000đ: KT = 20 cm
Đơn giá: 420.000đ: KT = 28 cm
Opera cake (CH01)
Đơn giá: 265.000đ: KT = 15x23 cm
Đơn giá: 530.000đ: KT = 23x31 cm
Cheese cake chocolate (CHE09)
Đơn giá: 250.000đ KT = 20 cm
Đơn giá: 500.000đ KT = 28cm
Tiramissu cake (CHE07)
Đơn giá: 240.000đ: KT = 15x23 cm
Đơn giá: 480.000đ: KT = 23x31 cm
Raspberry cheese cake (CHE08)
Đơn giá: 340.000đ: KT = 20 cm
Đơn giá: 680.000đ: KT = 28 cm
Green tea cheese cake (CHE05)
Đơn giá: 250.000đ: KT = 9x23 cm
Caramel cheese cake (CHE04)
Đơn giá: 230.000đ: KT = 20 cm
Đơn giá: 450.000đ: KT = 28 cm
Cold cheese cake (CHE03)
Đơn giá: 275.000đ: KT = 20 cm
Đơn giá: 540.000đ: KT = 28 cm
American cheese cake (CHE02)
Đơn giá: 290.000đ: KT = 20 cm
Đơn giá: 580.000đ: KT = 28 cm
Lưu ý
Trang trí bánh có thể thay đổi theo từng thời điểm trong năm


open