Nguyễn Sơn Bakery - Bánh Noel
Bánh Noel
Passion mousse log cake
Đơn giá: 280.000 VNĐ
Chocolate mousse log cake
Đơn giá: 280.000 VNĐ
Tiramissu log cake
Đơn giá: 250.000 VNĐ
Vanilla log cake
Đơn giá: 250.000 VNĐ
Coffee log cake
Đơn giá: 250.000 VNĐ
Chocolate log cake
Đơn giá: 250.000 VNĐ
Nhà gừng to
Đơn giá: 250.000 VNĐ
Nhà gừng nhỏ
Đơn giá: 135.000 VNĐ


open